Działalność prawnicza oraz doradztwo handlowe dla przedsiębiorców

Działalność prawnicza

Prowadzona przez KLK działalność pośrednictwa handlowego jest ściśle powiązana z działalnością prawniczą, która uzupełnia główny przedmiot Naszej działalności.

Dla naszych klientów oferujemy kompleksowe usługi prawnicze w następującym zakresie:

  1. należności: przygotowywanie audytów kontrahentów, opracowywanie prawnych i finansowych zabezpieczeń transakcji handlowych, monitorowanie sytuacji gospodarczej kontrahentów, wywiad gospodarczy, windykacja należności (sądowa oraz pozasądowa), upłynnienie wierzytelności nieściągalnych;
  2. prawo własności intelektualnej – tworzenie tekstów prawnych (umów – w szczególności programy komputerowe i bazy danych, regulaminów, pism w postępowaniu przed sądami i organami administracji w Polsce oraz w UE), reprezentacja klientów przed sądami oraz organami administracji, sporządzanie opinii prawnych; uczestnictwo oraz doradztwo w negocjacjach handlowych, prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców oraz twórców;
  3. międzynarodowy obrót gospodarczy – przygotowywanie opinii prawnych, kontraktów, doradztwo biznesowe, ocena ryzyka gospodarczego transakcji oraz audyt prawny kontrahenta, reprezentowanie klientów w sporach sądowych lub arbitrażowych, negocjacje handlowe, szkolenia, konferencje;
  4. prawo uczciwej konkurencji oraz ochrony konsumentów – spory sądowe, bieżące doradztwo, sporządzanie opinii prawnych (w szczególności w zakresie fuzji i przejęć – koncentracji kapitału, zagadnienia handlu równoległego);
  5. prawo rzeczowe – służebności, podziały współwłasności, ochrona posiadania, ochrona własności, zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności (spory sądowe, umowy, negocjacje, szkolenia), wspólnoty mieszkaniowe;
  6. prawo umów – sporządzanie umów nazwanych oraz mieszanych, spory na tle wykonywania umów, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (indywidualnie kreowane dla konkretnej sprawy metody obliczania wysokości szkody);
  7. delikty – spory sądowe, sporządzanie ugód oraz opinii prawnych, zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za czyny podwładnych oraz za ruch przedsiębiorstwa;
  8. prawo budowlane oraz inwestycje – prowadzenie obsługi prawnej całego procesu budowlanego przed właściwymi organami administracji oraz sądami, przygotowywanie dokumentów oraz oświadczeń prawnych, tworzenie umów o roboty budowlane oraz o dzieło, negocjacje, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji procesu inwestycyjnego, audyty prawne nieruchomości; nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, prawo lokatorskie;
  9. prawo korporacyjne – bieżąca obsługa oraz doradztwo dla: spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, ZOZ, spółek z udziałem Skarbu Państwa, rejestracja przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w RP, zakładanie, zmiany i przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia, sporządzanie i wnoszenie formularzy KRS, przygotowywanie aktów korporacyjnych (umów spółek, uchwał organów, protokołów, planów łączenia i podziału, pełnomocnictwa handlowych), doradztwo i pomoc w dobraniu optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie opinii prawnych; szkolenia dla przedsiębiorców oraz członków organów korporacji; zarządzanie ryzykiem gospodarczym, sukcesja firm rodzinnych
  10. prawo pracy/ubezpieczenia społeczne – prowadzenie sporów pracowniczych zbiorowych oraz indywidualnych, sporządzanie umów o pracę, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, oświadczeń o zakończeniu umów o pracę, doradztwo, optymalizacja warunków zatrudniania, doradztwo w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i praktycznych mechanizmów podnoszenia efektywności załogi pracowników, reprezentacja w sporach z zakresu wypadków przy pracy oraz w sprawach o prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Masz pytania? Napisz do nas